Osobliwości przyrody

Kraina św. Anny to obszar, w którym walory przyrodnicze i kulturowe wzajemnie się uzupełniają. Bogactwo siedlisk gatunkowych, lesiste jary, stepowe wzgórza oraz występowanie obszarów wyżynno-nizinnych (Niż Środkowopolski i Wyżyna Śląska) sprawiają, że tutejsze tereny są niezwykle malownicze i różnorodne biologicznie.

Najwyższy szczyt Krainy znajduje się na powulkanicznym masywie Chełma na Wyżynie Śląskiej. To Góra św. Anny, która leży 408 m n.p.m. i ok. 220 m nad doliną Odry. Ważnymi zasobami występującym na tych terenach są wapienie muszlowe oraz skały bazaltowe pochodzenia wulkanicznego. Wapień znalazł zastosowanie w okolicznym budownictwie, wypalano z niego również wapno oraz dostarczano jako surowiec dla cementowni w Górażdżach. Warto wiedzieć, że Góra św. Anny była miejscem intensywnego wydobycia surowców skalnych. Istniały tutaj trzy kamieniołomy, a ostatni z nich zakończył eksploatację w 1994 r.

Obszar Krainy, ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt, został objęty ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Należą do nich cztery obszary siedliskowe: Góra św. Anny, Kamień Śląski, Żywocickie Łęgi oraz Łęgi Zdzieszowickie. Można tu spotkać reintrodukowany od 2005 r. gatunek susła moręgowanego (Kamień Śląski), gatunki takich roślin jak: ośmiał mniejszy czy oman szlachtawa, których naturalne stanowiska występują wyłącznie na południu Polski (Kamień Śląski), łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Żywocickie Łęgi) oraz siedliska kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej (Łęg Zdzieszowicki).

Znajdują się tutaj również rezerwaty przyrody. Wśród nich m.in.:

→ utworzony tuż po II wojnie światowej rezerwat „Kamień Śląski” ze stanowiskiem rzadkiego i chronionego w Polsce jarząba brekini. Jeden z najstarszych i największych przedstawicieli tego gatunku rośnie w otulinie rezerwatu i liczy blisko 180 lat i 25 m wysokości.
→ rezerwat „Płużnica”, w którym występuje 25 lęgowych gatunków ptaków, w tym dzięcioł czarny oraz gołąb siniak
→ rezerwat „Tęczynów” z liczącym blisko 140 lat drzewostanem bukowym


Góra św. Anny to jednak przede wszystkim liczący 5051 ha Park Krajobrazowy, który w 2010 r. otrzymał status geoparku krajowego. Dla najcenniejszych przyrodniczo obszarów utworzono na terenie Parku sześć rezerwatów:
→ rezerwaty leśne: „Grafik”, „Lesisko”, „Boże Oko” i „Biesiec”
→ rezerwat geologiczny „Góra św. Anny”
→ rezerwat florystyczny chroniący pozostałości kserotermicznych zbiorowisk roślinnych: „Ligota Dolna”

Na terenie Parku występuje ponad 800 gatunków roślin, w tym 31 chronionych. Lasy stanowią ok. 21 proc. ogólnej powierzchni Parku, a w drzewostanie przeważają buki, dęby, brzozy, modrzewie, jawory, świerki i sosny. Wśród zwierząt żyjących na tym terenie przeważają gatunki pospolicie żyjące w Polsce. Miejsce rozrodu i hibernacji znalazły tu nietoperze: nocek duży, gacek brunatny i mroczek pozłocisty. Mała liczba zbiorników wodnych spowodowała, że występują tu pospolite ryby i płazy, a najczęściej występującymi gadami są jaszczurki. W okolicznych lasach występuje blisko 50 gatunków ptaków, w tym takie drapieżniki jak: myszołów, pustułka, jastrząb, krogulec i kobuz. Wśród owadów spotkamy tu blisko 600 gatunków motyli, które w największych skupiskach występują na Ligockiej Kamiennej Górze.


CZY WIESZ ŻE?
Ostoja to obszar wyróżniający się z otoczenia przyrodniczego ze względu na występowanie rzadkich, ginących, zagrożonych gatunków lub zanikających typów ekosystemów, który został poddany ochronie. Na terenie ostoi Parku Krajobrazowego Góry św. Anny występuje 11 siedlisk roślinnych spośród 76 objętych ochroną w Polsce.

 

CZY WIESZ ŻE?
Krajobraz Góry św. Anny został wpisany w 1993 r. na Listę Światowego Dziedzictwa, znajdując się na liście 15 najcenniejszych krajobrazów w Polsce. W 2004 r. Górę św. Anny uznano za pomnik historii.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” mająca na celu promowanie obszaru Krainy św. Anny wśród jej mieszkańców oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym poprzez wydanie przewodnika turystycznego oraz organizowanie konferencji i wystawy w 2018 r. i 2019 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 62 208,89 zł, w tym ze środków EFRROW 39 583,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Przewidywane wyniki operacji: Wzrost świadomości oraz wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców Krainy św. Anny.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” mająca na celu promowanie obszaru Krainy św. Anny wśród jej mieszkańców oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym poprzez wydanie przewodnika turystycznego oraz organizowanie konferencji i wystawy w 2018 r. i 2019 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 62 208,89 zł, w tym ze środków EFRROW 39 583,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Przewidywane wyniki operacji: Wzrost świadomości oraz wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców Krainy św. Anny.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.